JCTE Logo

Ramaddii BSTD Ganna 2014 Marsaa 3ffaa

Guyyaa 11/11/2014 EEBBIFAMTOOTNI DUBARTOOTAA kudha afran MAQAAN KEESSAN ARMAAN GADITTI EERAME Leenjii BSTD Ganna 2014 kanaaf BBO Kolleejjii Keenyatti isin ramadee waan jiruuf Guyyoota laman kanatti Kolleejjichatti argamuun galmooftanii leenjii akka eegaltan isin hubachiifna.

SHARE IT

Ramaddii BSTD ganna 2014 Marsaa 2ffaa -haaraa

Dubartootni BSTD ganna bara 2014f ramadamtan kanneen maqaan keessan armaan gaditti ibsame Kolleejjii itti ramadamtanitti hanga Adoolessa 12 bara 2014tti qaamaan kolleejjii itti ramadamtanitti argamuun akka galmooftan isin beeksifna. KBB Jimmaa

SHARE IT
JCTE Logo

Waamicha- Barattoota Ganna 4ffaa KBB Jimmaa Hundaaf

Waamicha- Barattoota Ganna 4ffaa KBB Jimmaa Hundaaf Barattootni ganna 4ffaa kanneen Kollejjii Barnoota Barsiisota Jimmaatti Barachaa turtan guyyaan galmee Adoolessa 4 Bara 2014 hanga Adoolessa 6 Bara 2014 ta’uu beektanii Qaamaan koollejjitti argamuudhaan Akka galmooftan isin beeksifna.

SHARE IT

Ramaddii BSTD ganna 2014 haaraa

Ramaddii BSTD ganna 2014 haaraa BSTD 2014 Ganna KBB Jimmaatti kan ramadaman BSTD 2014 ganna KBB Jimmaatti Baratanii KBB Birootti Kan ramadaman

SHARE IT

DORGOMTOOTA BSTD BUUFATAALEE FILANNOO KBB JIMMAATTI DORGOMTANIIF – BEEKSISA ARIIFACHIISAA

DORGOMTOOTA BSTD BUUFATAALEE FILANNOO KBB JIMMAATTI DORGOMTANIIF – BEEKSISA ARIIFACHIISAA                                                                                                 Guyyaa 3/09/2014 Beeksisa Dorgomtoonni  Kollejjii Barnoota Barsiisota Jimmaatti Dipiloomaaf (BSTD) irratti galmooftaniifi  Dubartoonni Digirii irraa gara Dipilomaa  (BSTD) dhaaf  galmooftan kanneen maqaan keessan beeksisa kana wajjin maxxane hundinuu  Read more

SHARE IT
JCTE Logo

Beeksisa Ariifachiisaa Dubartoota Sagantaa Digiriif Dorgomtanii Qabxii Walakkaa (50% ol) fiddanii gaaffii qomaaf hin filamne hundaaf

Beeksisa Ariifachiisaa Dubartoota Sagantaa Digiriif Dorgomtanii Qabxii Walakkaa (50% ol) fiddanii gaaffii qomaaf hin filamne hundaaf Guyyaa 28/08/2014 Beeksisa Dorgomtootni shamarranii sagantaa digrii 1ffaaf KBBjimmaatti buufataalee adda addaatti dorgomtanii 50%fi isaaol fiddanii gaaffii qomaatiif hin darbin jirtan sagantaa dippiloomaatiin muummee Read more

SHARE IT
JCTE Logo

Hojjettootnii fi Barsiisotni KBB Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokk walumaagalatti Birrii 604340.00 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaf galii taasisaniiru

Hojjettootnii fi Barsiisotni KBB Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokk walumaagalatti Birrii 604340.00 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaf galii taasisaniiru. Hojjettootnii fi Barsiisotni Kolleejjii Barnoota Barsiisota Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokkoo raayyaa ittisa biyyaaf akkuma waadaa galanii turan galii godhaniiru. Maallaqni waadaa Read more

SHARE IT