Beeksisa Barsiisota Dubartootaa Leenjii BSTDtiif KBB Jimmaatti Ramadamtan Hundaaf

Advertisements

Beeksisa Barsiisota Dubartootaa Leenjii BSTDtiif KBB Jimmaatti Ramadamtan Hundaaf

Barsiisotni dubartootaa Leenjii BSTDtiif KBB Jimmaatti Ramadamtan guyyaa galmeetti Temporary keessan qabattanii akka dhuftan isin hubachiisna.