Ramaddii Marsaa 6ffaa Bara 2015

Ramaddii Marsaa 6ffaa Bara 2015 Linkii Armaan gadii irraa ilaaluu dandeessu! https://drive.google.com/file/d/1QDgExxJqSnLgYnkbUew26wztm3hJLhVo/view?usp=sharing

SHARE IT

BEEKSISA – BSTD Bara 2015

BEEKSISA – BSTD Bara 2015 Guyyaa 23/01/2015 BEEKSISA Barsiisonni Shamarranii Maqaan keessan  Listtii armaan gadii keessa jirtan hundi  Kanneen hanga ammaatti hojitti hinramadamin Leenjii BSTD Marsaa 2ffaaf Waan Ramadamuuf ta’eef attattamaan hanga guyyaa 24/01/2015tti lakk Bilbilaa 0911797861 irratti  akka nu beeksiftan jechaa kan hinbeeksifne akka hojitti ramadamee jirutti kan fudhatmu waan ta’ee kan irra utaalamu …

BEEKSISA – BSTD Bara 2015 Read More »

SHARE IT
JCTE Logo

Ramaddii BSTD Ganna 2014 Marsaa 3ffaa

Guyyaa 11/11/2014 EEBBIFAMTOOTNI DUBARTOOTAA kudha afran MAQAAN KEESSAN ARMAAN GADITTI EERAME Leenjii BSTD Ganna 2014 kanaaf BBO Kolleejjii Keenyatti isin ramadee waan jiruuf Guyyoota laman kanatti Kolleejjichatti argamuun galmooftanii leenjii akka eegaltan isin hubachiifna.

SHARE IT