Ramaddii Marsaa 6ffaa Bara 2015

Ramaddii Marsaa 6ffaa Bara 2015 Linkii Armaan gadii irraa ilaaluu dandeessu! https://drive.google.com/file/d/1QDgExxJqSnLgYnkbUew26wztm3hJLhVo/view?usp=sharing

SHARE IT

BEEKSISA – BSTD Bara 2015

BEEKSISA – BSTD Bara 2015 Guyyaa 23/01/2015 BEEKSISA Barsiisonni Shamarranii Maqaan keessan  Listtii armaan gadii keessa jirtan hundi  Kanneen hanga ammaatti hojitti hinramadamin Leenjii BSTD Marsaa 2ffaaf Waan Ramadamuuf ta’eef attattamaan hanga guyyaa 24/01/2015tti lakk Bilbilaa 0911797861 irratti  akka nu beeksiftan jechaa kan hinbeeksifne akka hojitti ramadamee jirutti kan fudhatmu waan ta’ee kan irra utaalamu …

BEEKSISA – BSTD Bara 2015 Read More »

SHARE IT