News

Ramaddii Marsaa 6ffaa Bara 2015

Ramaddii Marsaa 6ffaa Bara 2015 Linkii Armaan gadii irraa ilaaluu dandeessu! https://drive.google.com/file/d/1QDgExxJqSnLgYnkbUew26wztm3hJLhVo/view?usp=sharing

SHARE IT

BEEKSISA – BSTD Bara 2015

BEEKSISA – BSTD Bara 2015 Guyyaa 23/01/2015 BEEKSISA Barsiisonni Shamarranii Maqaan keessan  Listtii armaan gadii keessa jirtan hundi  Kanneen hanga ammaatti hojitti hinramadamin Leenjii BSTD Marsaa 2ffaaf Waan Ramadamuuf ta’eef attattamaan hanga guyyaa 24/01/2015tti lakk Bilbilaa 0911797861 irratti  akka nu beeksiftan jechaa kan hinbeeksifne akka hojitti ramadamee jirutti kan fudhatmu waan ta’ee kan irra utaalamu …

BEEKSISA – BSTD Bara 2015 Read More »

SHARE IT

Ramaddii BSTD ganna 2014 Marsaa 2ffaa -haaraa

Dubartootni BSTD ganna bara 2014f ramadamtan kanneen maqaan keessan armaan gaditti ibsame Kolleejjii itti ramadamtanitti hanga Adoolessa 12 bara 2014tti qaamaan kolleejjii itti ramadamtanitti argamuun akka galmooftan isin beeksifna. KBB Jimmaa

SHARE IT
JCTE Logo

Waamicha- Barattoota Ganna 4ffaa KBB Jimmaa Hundaaf

Waamicha- Barattoota Ganna 4ffaa KBB Jimmaa Hundaaf Barattootni ganna 4ffaa kanneen Kollejjii Barnoota Barsiisota Jimmaatti Barachaa turtan guyyaan galmee Adoolessa 4 Bara 2014 hanga Adoolessa 6 Bara 2014 ta’uu beektanii Qaamaan koollejjitti argamuudhaan Akka galmooftan isin beeksifna.

SHARE IT
JCTE Logo

Beeksisa Dorgommii Kadhimamtoota Barsiisota Sadarkaa Digirii Tokkoffaa fi Dippiloomaaf

Beeksisa Dorgommii Kadhimamtoota Barsiisota Sadarkaa Digirii Tokkoffaa fi Dippiloomaaf Kolleejjiin Barnoota Barsiisotaa Jimmaa barattoota qorumsa seensa Yuunivarsitii fudhatanii 50% fi isaa ol fidan keessaa dorgomsiisee barattoota digirii tokkoffaa fi dippiloomaa filachuu barbaada. Kanaafuu barattootni ulaagaa ministeerri barnootaafi BBOn baase kan armaan gadaitii ibsame guttan yeroo kenname keessatti buufatawwan filannoo kolleejjii keenyaatti argamuun dorgomuu akka dandeessan …

Beeksisa Dorgommii Kadhimamtoota Barsiisota Sadarkaa Digirii Tokkoffaa fi Dippiloomaaf Read More »

SHARE IT