Student Affairs

JCTE Logo

Ramaddii BSTD Ganna 2014 Marsaa 3ffaa

Guyyaa 11/11/2014 EEBBIFAMTOOTNI DUBARTOOTAA kudha afran MAQAAN KEESSAN ARMAAN GADITTI EERAME Leenjii BSTD Ganna 2014 kanaaf BBO Kolleejjii Keenyatti isin ramadee waan jiruuf Guyyoota laman kanatti Kolleejjichatti argamuun galmooftanii leenjii akka eegaltan isin hubachiifna.

SHARE IT

Akkaataa itti fayyadama ELearning Kolleejjichaa

|> Barattootni eebbifamtootnii fi qorumsa gahumsaa irra deebiin fudhatan websiticha banuun menu jalaa category “COC Models” jedhuun banuun akkaataa muummee keessaniitti banuun qorumsicha online qoramuun erga qorumsa coc online galee jiru qoramtanii xumurtanii booda xumurarratti submit all kan jedhu xuquun feedback deebii keessanii ilaaluun kan argattanii fi kan dhabdan akkasumas deebii sirriin kam tahuu akka …

Akkaataa itti fayyadama ELearning Kolleejjichaa Read More »

SHARE IT